Aanmelding

Een opname in het hospice kan via diverse wegen worden gerealiseerd. Er is in alle gevallen een zogeheten indicatiestelling van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze indicatiestelling kan verkregen worden door een aanvraag voor het verblijf in te dienen bij het CIZ. Dat kunnen toekomstige gasten of hun naasten zelf doen, maar meestal verloopt de aanvraag via de huisarts, de behandelend specialist of een ziekenhuisafdeling. Het CIZ zal contact opnemen met de toekomstige gast of diens naasten, om te beoordelen of de hij /zij in aanmerking komt voor het verblijf. Is dat het geval, dan wordt hierover een indicatiebesluit afgegeven.
Al voordat een indicatie is aangevraagd, kunnen gasten zich bij het hospice aanmelden. Het hospice zelf kan desgewenst het werk verrichten dat benodigd is voor de indicatie- aanvraag.

Als toekomstige gasten en hun naasten eerst willen weten hoe het hospice eruit ziet, kunnen zij uiteraard rechtstreeks contact opnemen met het hospice (via info@hospicededuinschehoeve.nl of 073-5218881). Het is altijd mogelijk een afspraak te maken voor een vrijblijvend bezoek.


Opname

Als de gast voldoet aan de voorwaarden die het CIZ aan het hospiceverblijf stelt, kan hij of zij worden opgenomen. Meestal kan de opname binnen 24 uur plaatsvinden, al is dit wel afhankelijk van de beschikbare ruimte.
Er kan sprake zijn van een wachtlijst. Mocht dit het geval zijn, dan kan het hospice verwijzen naar collega-instellingen in de regio.

Kosten

Het verblijf van de gast in Hospice de Duinsche Hoeve wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor Kortdurend Eerstelijns Verblijf[1], Wet Langdurige Zorg (Wlz) op basis van een zorgzwaartepakket[2] of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Indien de zorg wordt bekostigd vanuit de Zvw dient de gast tijdig tevoren een geldige verzekering te hebben afgesloten. Het niet tijdig regelen van een dergelijke verzekering leidt voor het hospice tot niet gefinancierde zorg, waar de gast aansprakelijk voor kan worden gesteld

Mocht er sprake zijn van een zorgzwaartepakket, dan wordt dit via een indicatie gedeclareerd bij het Zorgkantoor. Wel wordt door het Centraal Administratiekantoor een eigen bijdrage gevraagd[3]. Deze wettelijk verplichte eigen bijdrage is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de gast, zoals het inkomen, het vermogen, de samenstelling van het huishouden en de indicatie

De financiering van respijtzorg is geregeld in de Wmo. Deze zorg moet worden aangevraagd via de gemeente.


Eigen bijdrage

In Nederland geldt voor alle ontvangen zorg een eigen bijdrage, deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is het uitvoerende orgaan voor het innen van de eigen bijdrage. Op de website
www.hetcak.nl staat een rekenprogramma, waarmee de mogelijke hoogte van de eigen bijdrage kan worden berekend. U kunt het CAK ook bellen: 0800-0087. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een deel van de eigen bijdrage. Dit is te vinden in de polisvoorwaarden.

Medicijnen

Apotheek Maasdonk in Geffen levert de medicijnen aan het hospice. De kosten van deze medicijnen worden gedeclareerd bij uw eigen zorgverzekeraar. Dit betekent
voor u dat u voor de door u gebruikte medicatie, afhankelijk van uw zorgverzekering facturen kunt ontvangen.