Aanmelding

Een opname in het hospice kan via diverse wegen worden gerealiseerd. Er is in alle gevallen een zogeheten terminaliteitsverklaring nodig. Deze verklaring kan door de behandelend arts afgegeven worden. Met deze verklaring kan men zichzelf aanmelden, of de aanmelding wordt gedaan door een behandelaar, naaste of transferbureau van een ziekenhuis. De aanmelding kan telefonisch, er zullen u tijdens deze telefonische intake een aantal vragen worden gesteld, zoals uw zorgbehoefte maar ook wordt er gevraagd naar uw burgerservice nummer en zorgpolis.
Als toekomstige gasten en hun naasten eerst willen weten hoe het hospice eruit ziet, kunnen zij uiteraard rechtstreeks contact opnemen met het hospice (via info@hospicededuinschehoeve.nl of 073-5218881). Het is altijd mogelijk een afspraak te maken voor een vrijblijvend bezoek.


Opname

Als de gast voldoet aan de voorwaarden zoals de terminaliteitsverklaring en na overleg tussen de behandelend arts en de hospice arts kan hij of zij worden opgenomen. Een opname kan soms al binnen 24 uur plaatsvinden,
afhankelijk van de beschikbare ruimte.
Er kan ook sprake zijn van een wachtlijst. Mocht dit het geval zijn, dan kan het hospice verwijzen naar collega-instellingen in de regio.

Kosten

Het verblijf van de gast in Hospice de Duinsche Hoeve wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor Kortdurend Eerstelijns Verblijf[1], Wet Langdurige Zorg (Wlz) op basis van een zorgzwaartepakket[2] of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Indien de zorg wordt bekostigd vanuit de Zvw dient de gast tijdig tevoren een geldige verzekering te hebben afgesloten. Het niet tijdig regelen van een dergelijke verzekering leidt voor het hospice tot niet gefinancierde zorg, waar de gast aansprakelijk voor kan worden gesteld

Mocht er sprake zijn van een zorgzwaartepakket, dan wordt dit via een indicatie gedeclareerd bij het Zorgkantoor. In dit geval wordt door het Centraal Administratiekantoor een eigen bijdrage gevraagd[3]. Deze wettelijk verplichte eigen bijdrage is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de gast, zoals het inkomen, het vermogen, de samenstelling van het huishouden en de indicatie

De financiering van respijtzorg is geregeld in de Wmo. Deze zorg moet worden aangevraagd via de gemeente.


Eigen bijdrage

In Nederland geldt voor alle ontvangen zorg een eigen bijdrage, deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is het uitvoerende orgaan voor het innen van de eigen bijdrage. Op de website
www.hetcak.nl staat een rekenprogramma, waarmee de mogelijke hoogte van de eigen bijdrage kan worden berekend. U kunt het CAK ook bellen: 0800-0087. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een deel van de eigen bijdrage. Dit is te vinden in de polisvoorwaarden.
Het hospice vraagt van de gasten geen aparte eigen bijdrage, wel zijn er kosten verbonden aan het deelnemen van de maaltijden door de mantelzorger of gebruik van de logeerkamer.

Medicijnen

Apotheek Maasdonk in Geffen levert de medicijnen aan het hospice. De kosten van deze medicijnen worden gedeclareerd bij uw eigen zorgverzekeraar. Dit betekent
voor u dat u voor de door u gebruikte medicatie, afhankelijk van uw zorgverzekering facturen kunt ontvangen.