Aanmelding

Een opname in het hospice kan op diverse wegen geregeld worden. Er is in alle gevallen een zogeheten terminaliteitsverklaring nodig. Deze verklaring kan door de behandelend arts afgegeven worden. Met deze verklaring kan iemand zichzelf aanmelden of hij of zij wordt aangemeld door een behandelaar, naaste of transferbureau van een ziekenhuis. De aanmelding kan telefonisch. Eer worden tijdens deze telefonische intake een aantal vragen gesteld, zoals de zorgbehoefte van de toekomstige gast, maar ook diens burgerservice nummer en zorgverzekeraar.
De arts van het hospice beoordeelt de indicatie en er vindt “triage” plaats: beoordeeld wordt of het hospice de juiste zorg en behandeling kan bieden. Als toekomstige gasten en hun naasten eerst willen weten hoe het hospice eruitziet, kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met het hospice (via info@hospicededuinschehoeve.nl of 073 – 521 88 81). Het is altijd mogelijk een afspraak te maken voor een vrijblijvend bezoek.


Opname

De arts van het hospice beoordeelt en beslist of een gast voldoet aan de voorwaarden (zoals de terminaliteitsverklaring) of hij of zij kan worden opgenomen, hiervoor kan de hospice arts contact opnemen met de huisarts of behandelend specialist.. Een opname kan soms al binnen 24 uur plaatsvinden, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Het komt ook voor dat er een wachtlijst is. Mocht dit het geval zijn, dan kan het hospice verwijzen naar collega-instellingen in de regio.

Kosten

Het verblijf van de gast in Hospice de Duinsche Hoeve wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor Kortdurend Eerstelijns Verblijf [1], Wet Langdurige Zorg (Wlz) op basis van een zorgzwaartepakket [2] of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Indien de zorg wordt bekostigd vanuit de Zvw dient de gast van tevoren tijdig een geldige verzekering te hebben afgesloten. Als dit niet het geval is, betekent dit dat het hospice mogelijk niet gefinancierde zorg levert. De gast kan daarvoor aansprakelijk worden gesteld
Mocht er sprake zijn van een zorgzwaartepakket, dan wordt dit via een indicatie gedeclareerd bij het Zorgkantoor. In dit geval wordt door het Centraal Administratiekantoor een eigen bijdrage gevraagd [3]. Deze wettelijk verplichte eigen bijdrage is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de gast, zoals het inkomen, het vermogen, de samenstelling van het huishouden en de indicatie.

De financiering van respijtzorg is geregeld in de Wmo. Deze zorg moet worden aangevraagd via de gemeente.

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hospice

Eigen bijdrage

In Nederland geldt voor mensen met een WLZ indicatie een eigen bijdrage, deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen, huishouden en indicatie. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is het uitvoerende orgaan voor het innen van de eigen bijdrage. Op de website www.hetcak.nl staat een rekenprogramma waarmee de verwachte hoogte van de eigen bijdrage kan worden berekend. U kunt het CAK ook bellen: 0800 - 0087. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een deel van de eigen bijdrage. Of dit het geval is, is te vinden in de polisvoorwaarden. Het hospice vraagt van de gasten geen aparte eigen bijdrage. Wel zijn er kosten verbonden aan deelname aan de maaltijden door de mantelzorger of het gebruik van de logeerkamer.

Medicijnen

Apotheek Maasdonk in Geffen levert de medicijnen aan Hhospice De Duinsche Hoeve. De kosten van de medicijnen worden gedeclareerd bij de eigen zorgverzekeraar van de gast. Dit betekent voor de gast davoor de door gebruikte medicatie, afhankelijk van de zorgverzekering facturen kan ontvangen.