De zorg

Als genezen niet meer mogelijk is, en het levenseinde in zicht, dan is het belangrijk om het leven zo goed mogelijk af te ronden. Met zo min mogelijk lichamelijke klachten, zoals pijn of benauwdheid. Maar ook met persoonlijke aandacht voor zorgen en verdriet en oog voor de vragen waarmee het naderende afscheid gepaard gaat. Om hiervoor te kunnen zorgen, is er in het hospice 24 uur per dag personeel aanwezig.

In het hospice werkt een vast team, bestaande uit artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, een geestelijk verzorger en vrijwilligers. Bij de (palliatief terminale) zorg die zij gezamenlijk bieden, staan de wensen van de gast centraal. De zorg wordt zoveel mogelijk daarop afgestemd. Als een gast en diens familie dat willen, kunnen naasten ook bij de zorgverlening worden betrokken. Indien nodig, kan het hospice andere behandelaars inschakelen, zoals een fysiotherapeut , ergotherapeut of logopedist.

In de zorgovereenkomst staat precies omschreven welke zorg,behandeling, hulp en/of begeleiding het hospice verleent.

Palliatieve zorg en euthanasie

Hospices zijn expert-locaties op het gebied van palliatieve zorg. Palliatieve zorg is alle zorg die erop gericht is de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn zo goed mogelijk te houden. Daaronder valt verlichting van lichamelijke klachten, maar ook begeleiding op het gebied van emotionele, praktische, sociale of spirituele kanten die horen bij de laatste levensfase. Incidenteel komt het voor dat mensen een euthanasiewens hebben.
In het hospice gelden wat dit betreft dezelfde wettelijke regels als wanneer iemand thuis verblijft of op een andere zorglocatie. De arts in het hospice zal moeten beoordelen of de wens overeenkomt met de wettelijke vereisten. Veelal is hiervoor overleg met de huisarts van de gast noodzakelijk. Als de situatie aan alle eisen voldoet, kan de euthanasie in het hospice plaatsvinden.

Na het overlijden

Afhankelijk van de keuze van de gast en/of zijn naasten, kan deze na het overlijden in het hospice de laatste zorg krijgen van verpleegkundigen en verzorgenden. Naasten kunnen hierbij desgewenst in meer of mindere mate assisteren. De kosten hiervoor worden gefactureerd aan de begrafenisonderneming. Ook is het mogelijk om de laatste zorg uit te besteden aan een uitvaartonderneming.
Als een gast overleden is neemt de naaste zelf contact op met een uitvaartonderneming, die zorg draagt voor het vervoer van de overledene naar huis of naar een uitvaartcentrum. Naasten zijn vrij in hun keuze voor een uitvaartonderneming. Het hospice heeft geen enkele rol of belang hierin. De ervaring is dat er veel op de naasten af komt kort nadat hun dierbare is overleden. Over tal van zaken moeten beslissingen worden genomen, zoals de advertentietekst en kistkeuze.
Het kan helpen als vooraf al het een en ander is besproken, onderling, en/of met de gast. Dat voorkomt dat er relatief veel aandacht moet worden besteed aan dergelijke beslissingen op een toch al moeilijk moment. Het hospice organiseert twee keer per jaar een herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden van gasten die in het hospice zijn overleden. Tijdens deze bijeenkomst wordt op symbolische wijze stilgestaan bij het leven en het overlijden van de gasten. Nabestaanden worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Nazorggesprek: een aantal weken na het overlijden van een gast wordt de eerste contactpersoon gebeld en indien gewenst vindt er een nazorg gesprek plaats waarin men o.a. kan aangeven of er nog een gesprek met een medewerker van het hospice gewenst is.